หน้าแรก

info


 

วันที 17 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย ครั้งที 1/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง onsite และ online ผ่านระบบ zoom ซึ่งนางจิระนุช ชาญณรงค์กุล เป็นประธานการประชุม โดยนายสุรพลจารุพงศ์ นายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยได้ online ให้นโยบายในการพัฒนาเว็บไชต์ของ IFYE Thailand นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเว็บไซต์เดิมทีใช้งานอยู่เดิม นายพนูน วานุนาม กรรมการฝ่ายสื่อสารองศ์กรชี้แจงยกร่างเว็บไชต์ที่ประมวลมาจากความต้องการของผู้ใช้งาน นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศสท.ได้แนะนำการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการพัฒนาการบริหารเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นและจัดทำ Action plan ในการปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งตั้งไลน์กลุ่มชื่อ IFYE Website เพื่อเป็นกลไกในการสื่อสารและติดตามการทำงานของคณะทำงานฯ

0 comments

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะของสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย นำโดย นายสาคร ประไพพงษ์ ทีปรึกษา นายบำรุง ศรีทองใส อุปนายก นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล อุปนายก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท นำโดย นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการ มอบจักรยาน อุปกรณ์ชุดประชุมยุวเกษตรกร และสิ่งของเช่นเสื้อผ้า ตุ๊กตา อุปกรณ์การกีฬา ที่ได้รับจากผู้ร่วมบริจาค ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร และเด็กๆ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยสมาคมฯ ได้มอบจักรยานจำนวน 13 คัน ซึ่งกรรมการสมาคมฯ และเพื่อนๆ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการนี้ นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอ นายสำรวย ปัทม์ธรรม เกษตรอำเภอ และนายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

0 comments

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุรพล จารุพงศ์ และทีมงานได้ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก​ Korea 4​-H Gyeongnam Headquarters สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 5 ชั้น 5 อาคาร 1​ ในโอกาสเข้าเยี่ยมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร และเยาวชนเกษตร โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานให้การต้อนรับ

ผลการหารือทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุน​และขับเคลื่อนเพื […]

0 comments

วันที 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.30 น. มีการประชุม​ส่งมอบงานของสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยระหว่างนายสาคร ประไพพงษ์(นายกฯ​ เดิม)​ กับนายสุรพล จารุพงศ์(นายกฯใหม่)​

นายสุรพล จารุพงศ์ได้มอบของทีระลึกให้นายสาคร ประไพพงษ์ แ […]

9n comments

เมื่อ​ 8 มิถุนายน​ 2565 ที่​พิพิธภัณฑ์​ยุว​เกษตรกร​ไทย​ อ.บางปะกง​ จ.ฉะเชิงเทรา​ มีการ​หารือร่วมกัน​ระหว่าง​ คุณ​ผกามาศ​ พัฒนะ​พล​ผกา​ ผอ.โรงเรียน​พรหมา​นุ​เคราะห์, ผู้แทน​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ และ​ผู้แทน​สมาคม​ยุว​เกษตรกร​สากล​แห่ง​ประเทศไทย​ เกี่ยวกับ​การดำเนินงานยุว​เกษตรกร​ ในปี​ 2565​ และการ​เฉลิมฉลอง​ ครบรอบ​ 70 ปี​ ของยุว​เกษตรกร​ไทย​ ใน​วันที่​ 26 กุมภาพันธ์​ 2566​

9n comments

สมาคม​ยุว​เกษตรกร​สากล​แห่ง​ประเทศไทย​ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร​ และ​กลุ่ม​ยุว​เกษตรกร​ระดับต่างๆ​ จัดทำคลิปวิดีโอ​ เพื่อส่งไปร่วมในโครงการส่งเสริมการทำอาหาร​ ที่​น​อร์ธ​ดา​โ​คตา​ สหรัฐ​อเมริกา​ ในเดือนกรกฎา​คม​ 2565 ดังนี้ 17 มิถุนายน​ 2565 กลุ่ม​ยุว​เกษตรกร​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​จันทรเกษม​ จัดทำแกงเขียวหวาน​ และต้มยำกุ้ง

8n comments

11​ พฤษภาคม​ 2565​ สมาคม​ยุว​เกษตรกร​สากล​แห่ง​ประเทศไทย​ โดยนายอิทธิ​เดช​ อัตถไพศาล​ อุปนายก​ฯ ได้มอบของที่ระลึก​แก่​ น.ส.ภัทร​พร​ บุญ​สร้าง​(น้องแพร)​ ในโอกาสเสร็จ​สิ้น​การฝึกงาน​ และทีมวิชาการ​ของสมาคม​ฯ​ หารือกันต่อในแนวทางการดำเนินงานโครงการวิชาการ​ ปี​ 2565

14n comments

วันที่ 29 เมษายน 2565 สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย ครั้งที2/ 2565 ณ ห้อง 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสาคร ประไพพงษ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ จัดทั้งระบบ onsite และ online ผ่าน Line Application ตามวาระการประชุมด้านล่างนี้ และได้แนะนำน้องฝึกงานชื่อภัทรพร บุญสร้าง เป็นนักเรียนสาธิตชั้น ม. 5 มหาลัยมหาสารคามมาฝึกงานกับสมาคม ระหว่างวันที 18 เมษายน -6 พฤษภาคม 2565

9n comments

8 กุมภาพันธ์​ 2565 IFYE​ Thailand​ ประชุมกรรมการ​สมาคมฯ​ ครั้งที่​ 1​/2565 เพื่อ​พิจารณา​ร่างแผน​ 5 ปี​ (2565-2569) และเตรียมการ​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2564

9n comments

23 พฤศจิกายน 63 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จัดงานเฉลิมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day) ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี    โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมูลนิธิส่งเสริมเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน

ในการเฉลิมฉลองดังกล่าว IFYE Thailand ได้มีส่วนร่วมในกิจ […]

5,909n comments

<<แสดงทั้งหมด>>