ติดต่อเรา

ความเป็นมา

ที่ตั้งสมาคม

 

ifye

       สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

International Farm Youth Exchange Association of Thailand
2143/1 Phaholyotin Road, Ladyao. Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand